15.8 C
Arta
27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Δήμος Αρταίων προσφεύγει κατά του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ΞΕΝΙΑ

Διαβάστε επίσης

Με την διαδικασία του κατεπείγοντος την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου και ώρα 13,30 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστου Τσιρογιάννη με τίτλο «Έγκριση 6ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρακτικό της επιτροπής στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Υποβολής απόψεων σχετικά με την αρ. 700/2023 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ‘’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ ’’ Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού 9.112.707,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Την 04η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα του έτους 2023, και ώρα 18:00 μ.μ, οι :

 1. ΓΡΥΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 2. ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔ
 3. ΝΟΥΤΣΗ ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΥΔ
 4. ΚΑΚΚΑΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΥΔ
 5. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ)
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
 6. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ
  ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 7. ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Π.Μ.-Ε.Δ.Ε.) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
  που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ» και συγκροτήθηκε με την αρ. 163/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Αρταίων, έχοντας υπόψη:

το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει.

την Κ.Υ.Α. 166278/25.06.2021 (Β΄ 2613), «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και

την υπ΄ αριθ. 11755/02-05-2023 αναλυτική διακήρυξη,
 το 1ο Πρακτικό της επιτροπής που συντάχθηκε στις 9/06/2023
 την αρ. 259/2023 απόφαση έγκρισης του 1ου Πρακτικού
 το 2ο Πρακτικό της επιτροπής που συντάθηκε στις 13/07/023
 την αρ. 310/2023 απόφαση έγκρισης του 2ου Πρακτικού
 το αρ. πρωτ. 19945/20-07-2023 έγγραφο του Δήμου Αρταίων για Παροχή διευκρινήσεων
 την από 27/07/2023 εισήγηση της επιτροπής για αποστολή Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων στην επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων : «ΕΚΤΕΡ ΑΕ» & «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε
 την αρ. 323/2023 έγκριση του Σχεδίου απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων προς την επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων : «ΕΚΤΕΡ ΑΕ» & «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε
 το αρ. πρωτ. 3588/13-09-2023 έγγραφο της Γνωμοδοτικής επιτροπής επάρκειας επανορθωτικών μέτρων
 το 3ο Πρακτικό της επιτροπής που συντάχθηκε στις 15/09/2023
 την αρ. 392/2023 απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση του 3ου πρακτικού
 το 4ο Πρακτικό της επιτροπής που συντάχθηκε στις 21/09/2023
 την αρ. 405/2023 απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση του 4ου πρακτικού
 την αρ. 26519/29-09-2023 έγγραφο προς τον προσωρινό μειοδότη για προσκόμιση δικαιολογητικών και μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 29-09-2023
 την υποβολή δικαιολογητικών μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 04/10/2023 και 05/10/2023
 Την αρ. 424/2023 απόφαση έγκρισης 5ου Πρακτικού Κατακύρωσης της επιτροπής
 Την αρ. 700/2023 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου
Συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση με θέμα την αρ. 700/2023 Πράξη του 5ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία κωλύεται η σύμβαση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ» Οι λόγοι που επικαλείται το 5ο Κλιμάκιο για το κώλυμα της υπογραφής της σύμβασης αναλύονται στην παράγραφο 5 της σελ. 6 της απόφασής του και συγκεκριμένα: «με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην τρίτη σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας «ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το λόγο ότι στην κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής του «δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ή περίληψης της διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 15.2 η) της διακήρυξης και ο αριθμός ΚΗΜΔΗΣ που αναγράφεται είναι λάθος», δεδομένου ότι τα ως άνω λάθη και οι παραλήψεις της εγγυητικής του επιστολής δεν συνιστούν ουσιώδεις πλημμέλειες που καθιστούν απαράδεκτη τη προσφορά του. Τούτο διότι, από τα λοιπά μνημονευόμενα στην προσκομισθείσα e179054/2.6.2023 εγγυητική επιστολή στοιχεία [ιδίως την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (Δήμος Αρταίων), τον τίτλο του επίμαχου έργου («ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ»), την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (6.6.2023) και το ποσό της εγγύησης (182.255,00 ευρώ)], σε συνδυασμό με τον αναφερόμενο σε αυτήν αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ: 23PROC008680603 2021-05-28), ο οποίος, κατά τρόπο προφανή, έχει τεθεί εκ παραδρομής χωρίς να αντιστοιχεί σε έγκυρο ΑΔΑΜ, προκύπτει, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο εύλογη αμφιβολία, ότι η παρασχεθείσα εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι στο έργο της συγκεκριμένης δημοπρασίας (βλ. ad hoc ΕλΣΥΝ Ε΄Κλ. 46/2018)»
Η επιτροπή εμμένει στην άποψή της όπως εκφράστηκε στο 1ο Πρακτικό για την ακύρωση του συμμετέχοντα οικονομικού Φορέα «ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι στην εγγυητική συμμετοχής που προσκόμισε αναγραφόταν λανθασμένα ο ΑΔΑΜ της διακήρυξης και δεν αναφερόταν ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής ή της περίληψης διακήρυξης, που συνιστά παράληψη των στοιχείων της διακήρυξης όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.2 η) της διακήρυξης.
Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το 6ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ» και εισηγούμαστε την προσφυγή για ανάκληση της αρ. 700/2023 απόφασης του 5ου Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 7ο Τμήμα Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δεδομένου των ασφυκτικών προθεσμιών από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την υπογραφή της Σύμβασης (εντός του έτους 2023) παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες”.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση του 6ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ» και ο ορισμός της δικηγόρου Αθηνών κας Καπαρδέλη Μαρίας Αθηνάς, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την προσφυγή, για ανάκληση της αρ. 700/2023 απόφασης του 5ου Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 7ο Τμήμα Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Διαβάστε επίσης

spot_img

Τελευταία Νέα