26.8 C
Arta
21 Μαΐου 2024

Δρόμος Αθαμάνιο – Θεοδώριανα… στρωμένος με καλές προθέσεις!

Διαβάστε επίσης

Απάντηση χωρίς απάντηση απέστειλε το Υπουργείο Υποδομών στην κοινοβουλευτική Ερώτηση υπ’ αριθμ. 2160/6.12.23, την οποία κατέθεσε η Βουλευτής Άρτας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη και ο Βουλευτής Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας για την ανάγκη ολοκλήρωσης του δρόμου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα.

Αν και επί ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύθηκαν εκατομμύρια Ευρώ, το έργο σήμερα μένει μετέωρο.

Ενώ, δηλαδή, έχει ήδη αποφασισθεί η διάλυση της σύμβασης λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του έργου, το Υπουργείο ακόμη ψάχνει λύση…

Ερωτηθείς ο Υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την ολοκλήρωση του δρόμου απάντησε επί λέξει ότι «εξετάζει κάθε δυνατότητα».

Με τα λόγια, όμως, έργα δεν γίνονται.

Το δια ταύτα παραμένει ότι παρά την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έως και 1.5.2024 και την ανάγκη προσπελασιμότητας του δικτύου, παρά την ανάγκη αποπεράτωσης του έργου, το οποίο και αναπτυξιακό χαρακτήρα έχει και θα συμβάλει στην άρση της απομόνωσης της ορεινής κοινότητας Θεοδωριάνων, το Υπουργείο αντί να δώσει λύση ..την αναζητά!

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος, σας ενημερώνουμε για το έργο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων», τα εξής: 

Στη ΣΑΕ-071 συμπεριλήφθηκε αρχικά το ενάριθμο έργο με κωδικό 2016ΣΕ07100002 «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων» με προϋπολογισμό 8.849.000,00€. Το υπόψη έργο χρηματοδοτείται πλέον από το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ47100102 της ΣΑΝΑ-471. 

Στις 23.02.2018 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Με την υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ./3410/10.07.2018 (6Υ8Τ465ΧΘΞ-0ΧΖ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε: η έγκριση δέσμευσης ποσού 8.849.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2016ΣΕ07100002 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. για τη δημοπράτηση του υπόψη έργου, ορίσθηκε ως Προϊσταμένη Αρχή για την υλοποίηση της υπόψη σύμβασης, η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών και Διευθύνουσα Υπηρεσία η ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δ.Ε. & Ι.Ν. Με την υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ./1368/20.03.2019 (ΨΔΕΔ465ΧΘΞ-ΑΑ2) Απόφαση, εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση (Εμ) πενήντα οκτώ και ενενήντα εννιά εκατοστά επί τοις εκατό (58,99%) επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και με συνολική δαπάνη εργασιών με το ΦΠΑ 3.643.578,99€. 

Στις 03/06/2019 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, διάρκειας 24 μηνών, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων». Στις 09/06/2020 υπεγράφη η σύμβαση προαίρεσης, ποσού 183.092,89€ (με ΦΠΑ) για την αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, από περιοχή πέρατος παράκαμψης Αθαμανίου έως περιοχή Σταυρός, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων». 

Με την υπ’ αριθ. 322310/12.10.2022 (ΩΔ9Τ465ΧΘΞ-ΖΨ7) Απόφαση εγκρίθηκαν: 1) ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει την 4η Τροποποίηση της

Αρχικής Σύμβασης Εργασιών, την 2η Τροποποίηση της 1ης Σ. Σύμβασης Εργασιών και το 4ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 5.922.053,09 € (με Φ.Π.Α.) και 2) της δέσμευσης ποσού 324.881,21 € (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη της δαπάνης που οφείλεται στην αύξηση της αναθεώρησης, του Φ.Π.Α. και των Τόκων Υπερημερίας που περιλαμβάνονται στον 4ο Α.Π.Ε., ενώ με την υπ’ αριθ. 257106/30.8.2023 (ΨΓΒΦ465ΧΘΞ-ΞΗ9) Απόφαση εγκρίθηκε η επιμήκυνση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου έως τις 22/12/2023. 

Το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανέρχεται περίπου σε 75%. Έχει ολοκληρωθεί τόσο η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου, όσο και η παράκαμψη Αθαμανίου, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία μετά την από 13/10/2023 Διοικητική Παραλαβή προς χρήση από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. 

Η εργολαβία αντιμετώπισε προβλήματα καθυστερήσεων στην έγκαιρη εξέλιξη των εργασιών εξαιτίας της μη έγκαιρης καταβολής στον ανάδοχο των δαπανών για τις εκτελεσμένες εργασίες, με συνέπεια ο ανάδοχος να προβεί σε εννέα διακοπές εργασιών λόγω υπερημερίας του ΚτΕ. Συνέπεια αυτών ήταν η κατάθεση της υπ’ αριθ. 678/30-10-2023 Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης από την ανάδοχο εταιρία, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 357459/27/11/2023 (Ω8Θ0465ΧΘΞ-ΝΗ9)  Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δ.Ε. & Ι.Ν.). 

Στην παρούσα φάση η Υπηρεσία εξετάζει κάθε δυνατότητα μέσω του Νόμου 4412/2016 για την εξασφάλιση της συνέχισης και ολοκλήρωσης της εργολαβίας, όσο και για τη διασφάλιση της βατότητας του οδικού άξονα Αθαμάνιο – Θεοδώριανα. 

Κοινοποίηση: Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ13 Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών 

Εσωτερική Διανομή: 1. Χ.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2. Φ.Ε. (Κοινοβουλευτικών)

Διαβάστε επίσης

spot_img

Τελευταία Νέα