27.6 C
Arta
22 Ιουλίου 2024

Εγκύκλιος περί της ελεύσεως εν Άρτη του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Διαβάστε επίσης

kallinikos2

Ὁ Μητροπολίτης Ἄρτης Καλλίνικος

Ἀριθμ. πρωτ.: 987

Πρός τόν ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

            Εὐλαβέστατοι πατέρες καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

            Στίς δέλτους τῆς ἱστορίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς περιωνύμου πόλεως τῆς Ἄρτης ἔχουν καταγραφεῖ σημαντικά γεγονότα καί δράσεις ἐπιφανῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, Ἁγίων καί ἡρώων, θεραπόντων τῆς πολιτείας καί τοῦ πολιτισμοῦ, γόνων τῆς περιοχῆς αὐτῆς τῆς ἠπειρωτικῆς γῆς. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπεφύλαξε γιά τήν μεγαλώνυμη Ἄρτα μέ τό Δεσποτᾶτο τῆς Ἠπείρου τόν ἐπίζηλο τίτλο ἑνός ἐκ τῶν τριῶν ἐγγυητῶν τῆς νομιμότητος καί τῆς ἱστορικῆς συνεχείας τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς Βυζαντινῆς, μαζί μέ τίς εὑρισκόμενες στήν Ἀνατολή Αὐτοκρατορίες τῆς Νικαίας καί τῆς Τραπεζοῦντος, ὅταν μέ τήν Δ´ Σταυροφορία κατελήφθη ἡ πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη καί κατελύθη ἡ χιλιετής Αὐτοκρατορία. Ἔτσι, ἡ Ἄρτα διατηρεῖ ἀπό τούς ἱστορικούς καί ἐκκλησιαστικούς της τίτλους μία προνομιακή σχέση μέ τήν ἀφιερωμένη στήν Σοφία τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τῆς Πόλεως καί τοῦ Γένους. Πρό τριάκοντα ἕξι ἐτῶν, ἀπό τήν Πόλιν τῶν πόλεων καί τίς αὐλές τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἠκούσθη ἡ χαρμόσυνη εἴδηση τῆς κανονικῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ γεννήματος καί καυχήματος τῆς Ἄρτης, τοῦ ἀγλαΐσματος τοῦ Ἄθω καί τοῦ φωστῆρος τῶν Ρώσσων, τοῦ συμπατριώτου μας πολυάθλου Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, ὁ ὁποῖος, ἀσκούμενος μοναχικῶς στό Ἅγιον Ὄρος, κανονικό ἔδαφος τῆς πρωτοθρόνου Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας, ἐκλήθη νά φωτίσῃ τόν ρωσσικό λαό μέ τήν ζέουσα πίστη του, τήν ἐπίζηλη θύραθεν καί ἐκκλησιαστική παιδεία του καί τήν πνευματική του ἐργασία.

            Ἡ κατά Ἄρτα τοπική Ἐκκλησία, κατά τίς καταγεγραμμένες ἱστορικές μαρτυρίες, εἶχε τήν ἰδιαίτερη τιμή καί τήν εὐλογία νά ὑποδεχθῇ στό ἔδαφός της τέσσερις Οἰκουμενικούς Πατριάρχες, μέ τελευταῖο, τό ἔτος 1963, τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, εὑρισκόμενο τότε στήν Ἑλλάδα ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῶν λαμπρῶν τελετῶν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς χιλιετηρίδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

            Ὅπως, ἀσφαλῶς, σᾶς εἶναι γνωστόν, κατόπιν κοινῆς προσκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς, πρόκειται νά μᾶς ἐπισκεφθῇ καί νά μᾶς εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μαζί μέ τά μέλη τῆς συνοδείας του. Ὁ Παναγιώτατος ἔρχεται ἀπό τήν Πόλη τῆς ἱστορίας καί τοῦ μεγαλείου, τῆς θεολογίας καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν Ἁγίων καί τῶν λογάδων, ἀλλά καί τήν Πόλη τῶν θρύλων, τῶν θρήνων καί τῶν ὀνείρων τοῦ Γένους. Ἔρχεται ἀπό τίς βοσπόριες ἀκτές, κομίζοντας “εἰρήνην τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν” καί τήν εὐλογία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

            Τό Σάββατο, 29η Ἰουνίου, μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, στόν περικαλλῆ ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας, σέ συλλειτουργία μέ Ἱεράρχες τῆς τιμίας πατριαρχικῆς συνοδείας καί ἄλλους ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς. Θά ἀκολουθήσουν ἐκδηλώσεις, συμφώνως πρός τό ἤδη δημοσιευμένο πρόγραμμα τῆς πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως.

            Ἡ παροῦσα ἐπικοινωνία, ἐκτός ἀπό ἀνακοίνωση τῆς ἰδιαιτέρας σημασίας αὐτῆς ἐπισκέψεως, ἀποτελεῖ καί πατρική προτροπή καί πρόσκληση πρός τόν εὐλαβῆ καί εὐγενῆ χριστεπώνυμο λαό τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐπαρχίας νά προσέλθουν στήν Θεία Λειτουργία καί τίς προγραμματισμένες τελετές ἀποδόσεως τῆς δεούσης τιμῆς πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

            Ἐπί δέ τούτοις, εὔχομαι πατρικῶς ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, ἡ ἐνυπόστατος Σοφία τοῦ Θεοῦ, νά παρέχῃ σέ ὅλους σας τά ἐγκόσμια καί ὑπερκόσμια ἀγαθά Του.

Ἐν Ἄρτῃ, τῇ 12ῃ Ἰουνίου 2024

Μετά θερμῶν πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

Διαβάστε επίσης

spot_img

Τελευταία Νέα