17.8 C
Arta
3 Δεκεμβρίου 2023

Το ΚΚΜΠΑΠ και η ΔΗΚΕΔΑ ενσωματώνονται στον Δήμο Αρταίων

Διαβάστε επίσης

 

Χρήστος Τσιρογιάννης: «Nα μονιμοποιηθούν οι υπάλληλοι των 2 νομικών προσώπων που καταργούνται».

Η εισήγηση του Χριστόφορου Σιαφάκα

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε στην χθεσινή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων η ένταξη του ΚΚΜΠΑΠ και της ΔΗΚΕΔΑ στο Δήμο Αρταίων, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν για το ποια Νομικά Πρόσωπα και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις θα διατηρηθούν ή θα καταργηθούν. 

Είχε προηγηθεί πρόταση της δημοτικής παράταξης με επικεφαλής τον κ. Σιαφάκα σχετικά, κατόπιν αιτήματος του νυν Δημάρχου να τοποθετηθεί η επικείμενη Δημοτική Αρχή επί του θέματος, ώστε όλες οι σχετικές αποφάσεις να της αναλογούν. 

Ο Χρήστος Τσιρογιάννης και η «Αρτινών Συνεργασία» αποδέχτηκαν τη σχετική πρόταση , με την προϋπόθεση όμως ότι θα διασφαλιστούν εργασιακά οι εργαζόμενοι όπως συνέβη  και με τους εργαζόμενους της «Βοήθεια στο Σπίτι». Αυτό σημαίνει ότι ο Χρήστος Τσιρογιάννης ζητά να μονιμοποιηθούν οι υπάλληλοι που θα ενσωματωθούν στον Δήμο Αρταίων και να παρέχονται οι ίδιες και ακόμη καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Η εισήγηση του Χριστόφορου Σιαφάκα

Σιαφάκας ΧριστόφοροςΝεοκλεγείς Δήμαρχος Αρταίων ΠΡΟΣ Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίουκα Γενική Γραμματέα  
Κοιν. : Γραφείο Δημάρχου 
Θέμα: Παροχή απόψεων σχετικά με τα αριθμ. 28467/27-10-2023 και 29372/8-11-2023 έγγραφά σας
Σχετ. : Οι διατάξεις των αρθ. 27-32 του μέρους Γ και της παρ. 1 του αρθ. 52 του μέρους ΣΤ του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή  και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
Η αριθμ. 1160/86921/11-10-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : « Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού- ενημέρωση επί των διατάξεων του Ν. 5056/2023 (Α’ 163)
Η αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.»

Σε απάντηση των εν θέματι αναφερόμενων εγγράφων σας με τα οποία μας διαβιβάσατε τις σχετ. 2 και 3 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, θέτουμε υπόψη σας την πρότασή μας, η οποία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 5056/2023, είναι η αυτοδίκαιη κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» (αρθ. 27 του Ν. 5056/2023), η αυτοδίκαιη λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρταίων» (αρθ. 29 του Ν. 5056/2023) και η αυτοδίκαιη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου με τις επωνυμίες «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων» (αρθ. 28 του Ν. 5056/2023). 

Όπως αναφέραμε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2023, δε θεωρούμε ότι υφίσταται ειδικός λόγος χρήσης της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του αρθ. 52 του Ν. 5056/2023, σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται έως την 15η.11.2023 και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29 νομικά πρόσωπα, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση» διότι η δραστηριότητα των δύο αυτοδικαίως καταργούμενων Νομικών Προσώπων δε δικαιολογεί την υποβολή αιτήματος εξαίρεσης από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 5056/2023. Όσον αφορά δε την αυτοδίκαιη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, δεν τίθεται θέμα εξαίρεσης από την εφαρμογή του νόμου, καθώς στο Δήμο μας ο αριθμός των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν είναι μικρότερος του εκατό (100) (παρ. 5 του αρθ. 28 του Ν. 5056/2023). 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για το συντονισμό από την πλευρά σας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής, ώστε οι διαδικασίες μετάβασης και ενσωμάτωσης των καταργούμενων νομικών προσώπων στο Δήμο να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα και να εξασφαλιστεί  η σταθερή λειτουργία των υπηρεσιών. 

Τέλος, καθιστούμε σαφές ότι μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέα δημοτική αρχή, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία. 

Με τιμή

Χριστόφορος Σιαφάκας

Διαβάστε επίσης

spot_img

Τελευταία Νέα